งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

งานวิชาการและกิจการนิสิต

 • หัวหน้างานวิชาการและกิจการนิสิต

  02 218 5006-7, 09 , 38, 44 , 54

หน่วยบริการการศึกษา

 • นางจุฑาพร ลัดกระทุ่ม (หัวหน้าหน่วย)

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  02 218 5009

 • ว่าที่ร้อยตรี ทินกฤต ศิริแสงไพรวัลย์

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

  02 218 5007

 • นางสาวธิดารัตน์ กันยะติ

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5007

 • นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์สำเร็จ

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5007

หน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต

 • นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยกุล (หัวหน้าหน่วย)

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6

  02 218 5054

 • นายสมบัติ หมัดใจหนัก

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  02 218 5044

 • นางสาวกาญจนา พรมพิมล

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5006

 • นางสาววิภวา พินิจศักดิ์ศิริ

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5054

 • นางสาวกัญญารัตน์ มีสุวรรณ

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  02 218 5038

 • นางสาวธิดารัตน์ กันยะติ (ดูแลแทนตำแหน่งที่ว่าง)

  เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ

  02 218 5056

 • นายปิติพงษ์ ภาวิไล

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

  02 218 7671-2

 • นางสาววรรนา เทพรัตน์

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

  02 218 7671-2

 • นางสาวสุวารีย์ รักษ์ทิพย์

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ)

  02 218 7661-2

 • นางสาวนพรัตน์ ลาภเย็น

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ)

  02 218 7661-2