งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 • นางสาวพิมพันธุ์ สายเพชร

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  02 218 5020

งานวิชาการและกิจการนิสิต

 • นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยกุล

  หัวหน้างานวิชาการและกิจการนิสิต

  02 218 5010

หน่วยบริการการศึกษา

 • นางจุฑาพร ลัดกระทุ่ม (หัวหน้าหน่วย)

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  02 218 5009

 • นางสาวกาญจนา พรมพิมล

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5006

 • ว่าที่ร้อยตรี ทินกฤต ศิริแสงไพรวัลย์

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

  02 218 5008

 • นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์สำเร็จ

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5007

 • เจ้าหน้าที่ทะเบียน (คำร้อง)

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5008

หน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต

 • หัวหน้าหน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6

  02 218 5010

 • นายสมบัติ หมัดใจหนัก

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  02 218 5044

 • นางสาววิภวา พินิจศักดิ์ศิริ

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5054

 • นางสาวกัญญารัตน์ มีสุวรรณ

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  02 218 5038

หน่วยกิจการนานาชาติ

 • หัวหน้าหน่วยกิจการนานาชาติ

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6

  02 218 5056

 • นางสาวธิดารัตน์ กันยะติ

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิรัชกิจ) P7

  02 218 5056

 • นายนพวิชญพงศ์ เครือสาร

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (หลักสูตร BBTech)

  02 218 6563

 • นางสาววริษฐา วัชระสวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (หลักสูตร BBTech)

  02-218-6599

 • นายปิติพงษ์ ภาวิไล

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

  02 218 7672

 • นางสาววรรนา เทพรัตน์

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

  02 218 7094

 • นางสาวสุวารีย์ รักษ์ทิพย์

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ)

  02 218 7661

 • นางสาวนพรัตน์ ลาภเย็น

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ)

  02 218 6191