งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

กิจกรรม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |คลิกที่นี่