งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

งานวิชาการและจัดการศึกษา

งานทะเบียน

 • ด้านทะเบียน

  การขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และอนุปริญญา การขออนุมัติลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ การขอคืนสถานภาพของนิสิตที่พ้นสถานภาพฯ การพิจารณาลงโทษนิสิตที่กระทำผิดระเบียบการสอบ การให้สัญลักษณ์ W แก่นิสิตที่ลงทะเบียนผิดเงือนไข/การขอแก้ไขเกรดรายวิชาของคณะฯ การขออนุมัติให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียน การขออนุมัติให้นิสิตไปทำวิจัย หรือขอลงทะเบียนเรียน โดยขอเทียบ โอนหน่วยกิต ณ ต่างประเทศ การขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ฯลฯ

 • ด้านตารางสอนตารางสอบ

  การเปิด-ปิด รายวิชา การจัดตารางสอนตารางสอบ การจัดสอบส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ฯลฯ

 • ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา

  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนกลาง ตารางเรียนวิชาพื้นฐานให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 การเลือกเข้าสังกัดภาควิชาของนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการขอย้ายสังกัดภาควิชาของนิสิต ฯลฯ

 • งานรับเข้าศึกษา

  • โครงการรับตรงแบบพิเศษ

   ประกอบด้วยโครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการพัฒนอัฉริยะภาพฯ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.)

  • โครงการรับตรงแบบปกติ

   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions กลาง) และการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเคมีประยุกต์นานาชาติ