งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

กิจการนิสิต

นานาชาติ

ความรู้เกี่ยวกับงานนานาชาติ

ความรู้เกี่ยวกับงานนานาชาติ 

 • อกสารประกอบการบรรยาย เรื่องน่ารู้ด้านงานนานาชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  | ดาวน์โหลด

 • ระบบจัดสรรค่าเล่าเรียน (CUAF)

  • คู่มือการบันทึกทุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน) | ดาวน์โหลด

  • สรุปการบันทึกทุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน) | ดาวน์โหลด

  • คู่มือการบันทึกค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ | ดาวน์โหลด

  • สรุปการบันทึกค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ | ดาวน์โหลด

 • การเบิกทุน

  • ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนที่ 2 (โดยงานคลัง คณะวิทยาศาสตร์)  | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มการเบิกจ่ายทุนค่าเล่าเรียนส่วนต่าง | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่าง | ดาวน์โหลด

 • กรณีศึกษาเกี่ยวกับนิสิตต่างชาติ ภาควิชาเคมี | ดาวน์โหลด

 • เอกสารวีซ่า (VISA) 

  • VISA PROCEDURES MANUAL | ดาวน์โหลด

  • ข้อแนะนำการดูแลวีซ่านิสิตต่างชาติ | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์ม

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อขอรับการตรวจลงตราให้แก่ นิสิต/อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรให้แก่ นิสิต/อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อยกเลิกการตรวจลงตราให้แก่ นิสิต/อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ ของ นิสิต นักวิจัย อาจารย์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ ของ นิสิต นักวิจัย อาจารย์ ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ตามประกาศจุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564) 

 • แนวปฏิบัติ

  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศ (INBOUND-OUTBOUND)  | ดาวน์โหลด

  • Guidelines for Inbound Travelling for the Purpose of Studying, Training, Teaching or Researching During the COVID-19 Pandemic (INBOUND-OUTBOUND) | ดาวน์โหลด

  • Thailand Pass FAQs | ดาวน์โหลด

  • มาตรการเข้าประเทศใหม่ ระบบ Thailand Pass (สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565) | ดาวน์โหลด

 • ประกาศจุฬาฯ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรม การเรียนการสอนฯ COVID-19

 • แบบฟอร์ม 

  • แผนโควิด - 19 (อย่าลบ/เปลี่ยนแปลงวันที่ในหัวแบบฟอร์ม)

   • แบบฟอร์มการเดินทางเข้าประเทศ (Inbound) ของนิสิต นักวิจัย และอาจารย์จากต่างประเทศ  | ดาวน์โหลด

   • แบบฟอร์มการเดินทางออกประเทศ (Outbound) ของนิสิต นักวิจัย และอาจารย์จากต่างประเทศ  | ดาวน์โหลด

  • การขออนุมัติเดินทาง กรณีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นิสิตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร | ดาวน์โหลด

   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นักวิจัยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร | ดาวน์โหลด

   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้อาจารย์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  | ดาวน์โหลด

  • การขออนุมัติเดินทาง กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นิสิตเดินทางไปต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นักวิจัยเดินทางไปต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้อาจารย์เดินทางไปต่างประเทศ | WORD | PDF (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปภาดา งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ โทร. 85002)

  • การขออนุมัติเดินทาง กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

   • บันทึกแจ้งขอขยายเวลาการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • แบบฟอร์มขอขยายเวลาการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของบุคคลต่างชาติ (เฉพาะอาจารย์จากต่างประเทศ)

  • แนวปฏิบัติ  | ดาวน์โหลด

  • ตารางรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry – COE) และการตรวจลงตรา | ดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของบุคคลต่างชาติ (เฉพาะอาจารย์จากต่างประเทศ)

  • แนวปฏิบัติ  | ดาวน์โหลด

  • ตารางรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry – COE) และการตรวจลงตรา | ดาวน์โหลด

 • Summary of Practical Guideline for Entry to Thailand | ดาวน์โหลด

 • List of Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels | ดาวน์โหลด

 •